Blitz desk lamp by Trabucchi, Vecchi & Volpi for Stilnovo, ItalyIMG_0123 IMG_0132 IMG_0125 IMG_0131

blitz detalhes
Posted by admin on 14 November 2018